موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتب شهر نوفمبر 2019 معلمين،معاشات،موظفين راتب شهر 11